• Gif des episodes

    Ayumu                              Sakura                                   Yumi                                  Masahiro                            Kaito                                  Tsukuno                          perso secondaires              ennemis                                autres